تور استانبول 13 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,510,000 تومان
5,490,000 تومان
4,020,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

4,820,000 تومان
6,110,000 تومان
4,200,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,120,000 تومان
6,730,000 تومان
4,320,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,120,000 تومان
6,660,000 تومان
4,320,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,190,000 تومان
6,850,000 تومان
4,390,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,250,000 تومان
6,970,000 تومان
4,390,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,420,000 تومان
7,330,000 تومان
4,490,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,430,000 تومان
7,340,000 تومان
4,510,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,620,000 تومان
7,710,000 تومان
4,570,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

5,990,000 تومان
8,440,000 تومان
4,800,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,050,000 تومان
8,570,000 تومان
4,820,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,270,000 تومان
9,000,000 تومان
4,940,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,480,000 تومان
9,420,000 تومان
5,010,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,480,000 تومان
9,420,000 تومان
5,010,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,530,000 تومان
9,540,000 تومان
5,060,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

6,620,000 تومان
9,700,000 تومان
5,080,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

7,040,000 تومان
10,540,000 تومان
5,290,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

7,110,000 تومان
10,680,000 تومان
5,360,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

7,160,000 تومان
10,790,000 تومان
5,370,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

7,180,000 تومان
10,820,000 تومان
6,060,000 تومان
-
BB

7,390,000 تومان
11,240,000 تومان
5,500,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

8,230,000 تومان
12,920,000 تومان
5,920,000 تومان
3,390,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,510,000 تومان 5,490,000 تومان 4,020,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,820,000 تومان 6,110,000 تومان 4,200,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,120,000 تومان 6,730,000 تومان 4,320,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,120,000 تومان 6,660,000 تومان 4,320,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,190,000 تومان 6,850,000 تومان 4,390,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,250,000 تومان 6,970,000 تومان 4,390,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,420,000 تومان 7,330,000 تومان 4,490,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,430,000 تومان 7,340,000 تومان 4,510,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,620,000 تومان 7,710,000 تومان 4,570,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,990,000 تومان 8,440,000 تومان 4,800,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,050,000 تومان 8,570,000 تومان 4,820,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICHMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,270,000 تومان 9,000,000 تومان 4,940,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,480,000 تومان 9,420,000 تومان 5,010,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,480,000 تومان 9,420,000 تومان 5,010,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC DOWNTOWN BEYOGLU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,530,000 تومان 9,540,000 تومان 5,060,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MARMARA PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,620,000 تومان 9,700,000 تومان 5,080,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,040,000 تومان 10,540,000 تومان 5,290,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LARES PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,110,000 تومان 10,680,000 تومان 5,360,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,160,000 تومان 10,790,000 تومان 5,370,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,180,000 تومان 10,820,000 تومان 6,060,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,390,000 تومان 11,240,000 تومان 5,500,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,230,000 تومان 12,920,000 تومان 5,920,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات