تور مالزی خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,390,000 تومان
5,520,000 تومان
3,520,000 تومان
3,070,000 تومان
BB

4,480,000 تومان
5,680,000 تومان
3,700,000 تومان
3,160,000 تومان
BB

4,890,000 تومان
5,890,000 تومان
3,890,000 تومان
3,190,000 تومان
BB

5,450,000 تومان
7,200,000 تومان
4,590,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

5,490,000 تومان
7,120,000 تومان
4,610,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

5,760,000 تومان
7,490,000 تومان
4,790,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

6,190,000 تومان
8,490,000 تومان
5,190,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

6,290,000 تومان
8,590,000 تومان
5,290,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

6,750,000 تومان
9,550,000 تومان
5,990,000 تومان
3,490,000 تومان
BB

7,030,000 تومان
10,400,000 تومان
6,250,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

7,990,000 تومان
11,820,000 تومان
6,990,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

9,700,000 تومان
15,500,000 تومان
8,700,000 تومان
3,890,000 تومان
نام هتل sani kulampar

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,390,000 تومان 5,520,000 تومان 3,520,000 تومان 3,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDPIPER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,480,000 تومان 5,680,000 تومان 3,700,000 تومان 3,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,890,000 تومان 5,890,000 تومان 3,890,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY VELOCITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,450,000 تومان 7,200,000 تومان 4,590,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,490,000 تومان 7,120,000 تومان 4,610,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,760,000 تومان 7,490,000 تومان 4,790,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,190,000 تومان 8,490,000 تومان 5,190,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,290,000 تومان 8,590,000 تومان 5,290,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,750,000 تومان 9,550,000 تومان 5,990,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,030,000 تومان 10,400,000 تومان 6,250,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,990,000 تومان 11,820,000 تومان 6,990,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل shangrila

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,700,000 تومان 15,500,000 تومان 8,700,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط