تور کوش آداسی 10 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,140,000 تومان
4,980,000 تومان
3,400,000 تومان
3,190,000 تومان
HB

4,330,000 تومان
526,000 تومان
3,490,000 تومان
3,190,000 تومان
HB

4,910,000 تومان
5,930,000 تومان
3,880,000 تومان
3,190,000 تومان
HB

5,080,000 تومان
6,190,000 تومان
4,050,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

5,650,000 تومان
7,040,000 تومان
4,250,000 تومان
3,190,000 تومان
UALL

6,360,000 تومان
8,030,000 تومان
4,680,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

6,990,000 تومان
8,950,000 تومان
5,040,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM LAND
ALL

7,460,000 تومان
9,690,000 تومان
5,320,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM SEA
UALL

7,550,000 تومان
9,780,000 تومان
5,320,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

7,590,000 تومان
2,660,000 تومان
-
3,190,000 تومان
(CLB FAMILY 3 ROOM (5PAX
ALL

7,770,000 تومان
2,660,000 تومان
5,260,000 تومان
3,190,000 تومان
(CLB FAMILY 3 ROOM (4PAX
ALL

7,960,000 تومان
10,660,000 تومان
5,360,000 تومان
3,190,000 تومان
CLUB ROOM
ALL

8,430,000 تومان
11,310,000 تومان
5,540,000 تومان
3,190,000 تومان
STD MAIN BUILDING
UALL

8,640,000 تومان
12,550,000 تومان
5,850,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

8,670,000 تومان
11,460,000 تومان
5,880,000 تومان
3,190,000 تومان
SUPERIOR ROOM LAND
ALL

8,720,000 تومان
11,510,000 تومان
5,930,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

8,820,000 تومان
11,710,000 تومان
6,030,000 تومان
3,190,000 تومان
CLUB ROOM
ALL

8,830,000 تومان
11,710,000 تومان
5,940,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

9,090,000 تومان
12,070,000 تومان
6,110,000 تومان
3,190,000 تومان
SUPERIOR ROOM SIDE SEA
ALL

9,190,000 تومان
-
6,220,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM LAND
ALL

9,210,000 تومان
12,930,000 تومان
6,140,000 تومان
3,190,000 تومان
UALL

9,280,000 تومان
12,340,000 تومان
6,210,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM LAND
ALL

9,290,000 تومان
12,450,000 تومان
6,220,000 تومان
3,190,000 تومان
UALL

9,370,000 تومان
12,430,000 تومان
6,300,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM SEA
ALL

9,470,000 تومان
12,640,000 تومان
6,310,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM SEA
ALL

9,570,000 تومان
12,820,000 تومان
6,400,000 تومان
3,190,000 تومان
DELUXE LAND
UALL

9,660,000 تومان
14,220,000 تومان
6,400,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

10,120,000 تومان
13,660,000 تومان
6,680,000 تومان
3,190,000 تومان
DELUXE ROOM SEA
ALL

10,300,000 تومان
13,830,000 تومان
6,760,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM LAND
UALL

10,780,000 تومان
14,590,000 تومان
6,960,000 تومان
3,190,000 تومان
ALL

10,850,000 تومان
14,670,000 تومان
7,040,000 تومان
3,190,000 تومان
ROOM SIDE SEA VIEW
ALL

11,710,000 تومان
15,980,000 تومان
7,430,000 تومان
3,190,000 تومان
UALL

11,780,000 تومان
16,060,000 تومان
7,690,000 تومان
3,190,000 تومان
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,140,000 تومان 4,980,000 تومان 3,400,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,330,000 تومان 526,000 تومان 3,490,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل MINAY HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,910,000 تومان 5,930,000 تومان 3,880,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل Grand Shahin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,080,000 تومان 6,190,000 تومان 4,050,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل La Santa Maria

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,650,000 تومان 7,040,000 تومان 4,250,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل L`AMBIANCE ROYAL KUSADASI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,360,000 تومان 8,030,000 تومان 4,680,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,990,000 تومان 8,950,000 تومان 5,040,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM LAND
نام هتل BLUE VISTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,460,000 تومان 9,690,000 تومان 5,320,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM SEA
نام هتل LADONIA ADAKUL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,550,000 تومان 9,780,000 تومان 5,320,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,590,000 تومان 2,660,000 تومان - 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات (CLB FAMILY 3 ROOM (5PAX
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,770,000 تومان 2,660,000 تومان 5,260,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات (CLB FAMILY 3 ROOM (4PAX
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,960,000 تومان 10,660,000 تومان 5,360,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,430,000 تومان 11,310,000 تومان 5,540,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD MAIN BUILDING
نام هتل Sealight Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,640,000 تومان 12,550,000 تومان 5,850,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,670,000 تومان 11,460,000 تومان 5,880,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SUPERIOR ROOM LAND
نام هتل Fantasia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,720,000 تومان 11,510,000 تومان 5,930,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,820,000 تومان 11,710,000 تومان 6,030,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,830,000 تومان 11,710,000 تومان 5,940,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,090,000 تومان 12,070,000 تومان 6,110,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SUPERIOR ROOM SIDE SEA
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,190,000 تومان - 6,220,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM LAND
نام هتل PINE BAY HOLIDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,210,000 تومان 12,930,000 تومان 6,140,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,280,000 تومان 12,340,000 تومان 6,210,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ROOM LAND
نام هتل kORUMAR DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,290,000 تومان 12,450,000 تومان 6,220,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,370,000 تومان 12,430,000 تومان 6,300,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ROOM SEA
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,470,000 تومان 12,640,000 تومان 6,310,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM SEA
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,570,000 تومان 12,820,000 تومان 6,400,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات DELUXE LAND
نام هتل Amara Sealight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,660,000 تومان 14,220,000 تومان 6,400,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,120,000 تومان 13,660,000 تومان 6,680,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات DELUXE ROOM SEA
نام هتل Infinity by Yelken

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,300,000 تومان 13,830,000 تومان 6,760,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM LAND
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,780,000 تومان 14,590,000 تومان 6,960,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,850,000 تومان 14,670,000 تومان 7,040,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROOM SIDE SEA VIEW
نام هتل TUI FAMILY LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,710,000 تومان 15,980,000 تومان 7,430,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,780,000 تومان 16,060,000 تومان 7,690,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات