تور تفلیس + باتومی 4 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

3,790,000 تومان
4,670,000 تومان
3,425,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

3,840,000 تومان
4,770,000 تومان
3,425,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

3,940,000 تومان
4,915,000 تومان
3,475,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

4,240,000 تومان
5,520,000 تومان
3,780,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

5,090,000 تومان
6,960,000 تومان
4,355,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

5,140,000 تومان
7,060,000 تومان
4,450,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

5,140,000 تومان
7,315,000 تومان
4,320,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

5,825,000 تومان
8,050,000 تومان
4,515,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

5,860,000 تومان
8,625,000 تومان
3,875,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

6,035,000 تومان
8,545,000 تومان
5,090,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

6,260,000 تومان
9,555,000 تومان
5,300,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

6,835,000 تومان
10,705,000 تومان
5,730,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

7,460,000 تومان
11,840,000 تومان
4,370,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

8,945,000 تومان
14,480,000 تومان
6,610,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

BB

9,700,000 تومان
15,730,000 تومان
8,700,000 تومان
2,490,000 تومان
نام هتل 2005

MARI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان 4,670,000 تومان 3,425,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LIKE

MARI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,840,000 تومان 4,770,000 تومان 3,425,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل POLO

MARI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان 4,915,000 تومان 3,475,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

LEGACY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان 5,520,000 تومان 3,780,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GNG

GRAND GLORIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,090,000 تومان 6,960,000 تومان 4,355,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

GRAND GLORIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,140,000 تومان 7,060,000 تومان 4,450,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

LEGACY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,140,000 تومان 7,315,000 تومان 4,320,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PREMAVERA

SPUTNIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,825,000 تومان 8,050,000 تومان 4,515,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

PIAZZA BOUTIQUEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,860,000 تومان 8,625,000 تومان 3,875,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

SANAPIRO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,035,000 تومان 8,545,000 تومان 5,090,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

BEST WESTERN PLUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,260,000 تومان 9,555,000 تومان 5,300,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMERI

BEST WESTERN PLUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,835,000 تومان 10,705,000 تومان 5,730,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

DIVAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,460,000 تومان 11,840,000 تومان 4,370,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

CASTELLO MARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,945,000 تومان 14,480,000 تومان 6,610,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

RAND GEORGIAN PALAC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,700,000 تومان 15,730,000 تومان 8,700,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط