تور وان 13 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

-
-
1,155,000 تومان
1,155,000 تومان
BB

-
888,000 تومان
1,210,000 تومان
1,190,000 تومان
BB

-
1,015,000 تومان
1,320,000 تومان
-
BB

-
-
-
1,316,000 تومان
BB

-
-
-
1,488,000 تومان
BB

-
755,000 تومان
985,000 تومان
-
BB

1,055,000 تومان
765,000 تومان
1,030,000 تومان
1,030,000 تومان
BB

1,088,000 تومان
810,000 تومان
1,055,000 تومان
1,055,000 تومان
BB

1,695,000 تومان
1,100,000 تومان
1,695,000 تومان
-
BB

1,850,000 تومان
1,187,000 تومان
1,800,000 تومان
-
اجرای گروه موزیک Meisam Nabavi
BB

2,180,000 تومان
1,280,000 تومان
2,100,000 تومان
2,390,000 تومان
نام هتل ERA GOLD

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - - 1,155,000 تومان 1,155,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - 888,000 تومان 1,210,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Resmina hoel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - 1,015,000 تومان 1,320,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISTANBUL

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - - - 1,316,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Buyuk uratu

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - - - 1,488,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Whitebridge Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته - 755,000 تومان 985,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,055,000 تومان 765,000 تومان 1,030,000 تومان 1,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CAG SUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,088,000 تومان 810,000 تومان 1,055,000 تومان 1,055,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mir o Mara Boutique

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,695,000 تومان 1,100,000 تومان 1,695,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,850,000 تومان 1,187,000 تومان 1,800,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات اجرای گروه موزیک Meisam Nabavi
نام هتل DOUBLE TREE HILTON

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 2,180,000 تومان 1,280,000 تومان 2,100,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات