تور (پوکت + جزیره فی فی) بهار و تابستان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

8,890,000 تومان
10,355,000 تومان
7,955,000 تومان
7,165,000 تومان
BB

BB

9,245,000 تومان
11,020,000 تومان
-
7,275,000 تومان
BB

BB

9,325,000 تومان
11,175,000 تومان
8,300,000 تومان
7,300,000 تومان
BB

BB

9,785,000 تومان
12,095,000 تومان
8,715,000 تومان
7,470,000 تومان
BB

BB

9,880,000 تومان
12,280,000 تومان
8,800,000 تومان
7,500,000 تومان
BB

BB

9,955,000 تومان
12,435,000 تومان
8,870,000 تومان
7,530,000 تومان
BB

BB

10,035,000 تومان
12,590,000 تومان
8,940,000 تومان
7,555,000 تومان
BB

BB

10,465,000 تومان
13,450,000 تومان
9,325,000 تومان
7,710,000 تومان
BB

BB

10,695,000 تومان
13,915,000 تومان
9,535,000 تومان
7,795,000 تومان
BB

BB

10,695,000 تومان
13,915,000 تومان
9,535,000 تومان
7,795,000 تومان
BB

BB

11,325,000 تومان
15,175,000 تومان
10,100,000 تومان
8,025,000 تومان
BB

BB

11,480,000 تومان
15,485,000 تومان
10,240,000 تومان
8,080,000 تومان
BB

BB

11,755,000 تومان
16,040,000 تومان
10,490,000 تومان
8,180,000 تومان
BB

BB

11,790,000 تومان
16,100,000 تومان
10,520,000 تومان
8,190,000 تومان
BB

BB

12,220,000 تومان
16,965,000 تومان
10,905,000 تومان
8,345,000 تومان
BB

BB

12,380,000 تومان
17,270,000 تومان
11,045,000 تومان
8,400,000 تومان
BB

BB

12,930,000 تومان
18,935,000 تومان
11,490,000 تومان
8,245,000 تومان
BB

BB

13,005,000 تومان
19,090,000 تومان
11,555,000 تومان
8,270,000 تومان
BB

BB

13,390,000 تومان
19,860,000 تومان
11,905,000 تومان
8,410,000 تومان
BB

BB

13,545,000 تومان
20,165,000 تومان
12,040,000 تومان
8,465,000 تومان
BB

BB

14,160,000 تومان
21,400,000 تومان
12,595,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

BB

14,545,000 تومان
22,170,000 تومان
12,945,000 تومان
8,830,000 تومان
BB

BB

14,855,000 تومان
22,785,000 تومان
13,220,000 تومان
8,940,000 تومان
BB

BB

15,470,000 تومان
24,000,000 تومان
13,775,000 تومان
9,160,000 تومان
نام هتل NATURAL RESORT

SUNWAREE PHI PHI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,890,000 تومان 10,355,000 تومان 7,955,000 تومان 7,165,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

SUNWAREE PHI PHI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,245,000 تومان 11,020,000 تومان - 7,275,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PHONIX GRAND

SUNWAREE PHI PHI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,325,000 تومان 11,175,000 تومان 8,300,000 تومان 7,300,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNSET BEACH RESORT

SUNWAREE PHI PHI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,785,000 تومان 12,095,000 تومان 8,715,000 تومان 7,470,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ANDATEL GRANDE

PHI PHI ANDAMAN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,880,000 تومان 12,280,000 تومان 8,800,000 تومان 7,500,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI RESORT

PHI PHI ANDAMAN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,955,000 تومان 12,435,000 تومان 8,870,000 تومان 7,530,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PATONG HOLIDAY

PHI PHI ANDAMAN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,035,000 تومان 12,590,000 تومان 8,940,000 تومان 7,555,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

BAYVIEW PREMIER RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,465,000 تومان 13,450,000 تومان 9,325,000 تومان 7,710,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PATONG HOLIDAY

BAYVIEW PREMIER RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,695,000 تومان 13,915,000 تومان 9,535,000 تومان 7,795,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SEA SUN SAND RESORT

BAYVIEW PREMIER RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,695,000 تومان 13,915,000 تومان 9,535,000 تومان 7,795,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PATONG HOLIDAY

BAYVIEW RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,325,000 تومان 15,175,000 تومان 10,100,000 تومان 8,025,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

BAYVIEW RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,480,000 تومان 15,485,000 تومان 10,240,000 تومان 8,080,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL RESORT

PHI PHI NICEBEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,755,000 تومان 16,040,000 تومان 10,490,000 تومان 8,180,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL PATONG

BAYVIEW RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,790,000 تومان 16,100,000 تومان 10,520,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل THAVORN BEACH VILLAGE

PHI PHI NICEBEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,220,000 تومان 16,965,000 تومان 10,905,000 تومان 8,345,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل CREST RESPORT

PHI PHI NICEBEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,380,000 تومان 17,270,000 تومان 11,045,000 تومان 8,400,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRACELAND RESORT

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,930,000 تومان 18,935,000 تومان 11,490,000 تومان 8,245,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND CLIFF

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,005,000 تومان 19,090,000 تومان 11,555,000 تومان 8,270,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل THE BAY AND BEACH

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,390,000 تومان 19,860,000 تومان 11,905,000 تومان 8,410,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,545,000 تومان 20,165,000 تومان 12,040,000 تومان 8,465,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MARRIOT MERLIN BEACH

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,160,000 تومان 21,400,000 تومان 12,595,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,545,000 تومان 22,170,000 تومان 12,945,000 تومان 8,830,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LeMeridien Phuket

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,855,000 تومان 22,785,000 تومان 13,220,000 تومان 8,940,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA

ZEAVOLA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,470,000 تومان 24,000,000 تومان 13,775,000 تومان 9,160,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط