تور پوکت نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

11,070,000 تومان
12,150,000 تومان
-
8,600,000 تومان
BB

11,460,000 تومان
12,930,000 تومان
9,480,000 تومان
8,700,000 تومان
BB

11,850,000 تومان
13,720,000 تومان
9,780,000 تومان
8,800,000 تومان
BB

12,050,000 تومان
14,890,000 تومان
10,560,000 تومان
9,090,000 تومان
BB

12,050,000 تومان
14,110,000 تومان
-
8,900,000 تومان
BB

12,250,000 تومان
14,500,000 تومان
10,170,000 تومان
8,990,000 تومان
BB

12,440,000 تومان
14,700,000 تومان
10,270,000 تومان
9,090,000 تومان
BB

13,130,000 تومان
16,260,000 تومان
10,860,000 تومان
9,390,000 تومان
BB

13,320,000 تومان
16,660,000 تومان
12,230,000 تومان
9,390,000 تومان
BB

13,320,000 تومان
16,660,000 تومان
-
9,390,000 تومان
BB

13,420,000 تومان
16,850,000 تومان
-
9,480,000 تومان
BB

13,620,000 تومان
17,240,000 تومان
11,250,000 تومان
9,480,000 تومان
BB

13,810,000 تومان
17,640,000 تومان
11,540,000 تومان
9,580,000 تومان
BB

13,910,000 تومان
17,830,000 تومان
11,640,000 تومان
9,480,000 تومان
BB

13,910,000 تومان
17,830,000 تومان
11,640,000 تومان
9,680,000 تومان
BB

14,010,000 تومان
18,030,000 تومان
11,640,000 تومان
9,680,000 تومان
BB

14,010,000 تومان
18,030,000 تومان
11,740,000 تومان
9,680,000 تومان
BB

14,110,000 تومان
18,220,000 تومان
12,130,000 تومان
9,970,000 تومان
BB

14,790,000 تومان
19,010,000 تومان
12,910,000 تومان
9,880,000 تومان
BB

14,890,000 تومان
19,790,000 تومان
12,520,000 تومان
10,070,000 تومان
BB

15,190,000 تومان
20,380,000 تومان
12,820,000 تومان
10,270,000 تومان
BB

15,380,000 تومان
20,770,000 تومان
12,910,000 تومان
10,270,000 تومان
BB

15,380,000 تومان
20,770,000 تومان
12,910,000 تومان
10,270,000 تومان
BB

15,770,000 تومان
21,560,000 تومان
13,310,000 تومان
10,370,000 تومان
BB

15,970,000 تومان
21,950,000 تومان
13,500,000 تومان
10,460,000 تومان
BB

16,260,000 تومان
22,540,000 تومان
13,700,000 تومان
10,560,000 تومان
BB

16,660,000 تومان
23,320,000 تومان
14,090,000 تومان
10,760,000 تومان
BB

16,660,000 تومان
23,320,000 تومان
14,090,000 تومان
10,760,000 تومان
BB

16,750,000 تومان
23,520,000 تومان
14,290,000 تومان
10,560,000 تومان
BB

16,950,000 تومان
23,910,000 تومان
14,380,000 تومان
10,860,000 تومان
BB

17,440,000 تومان
24,890,000 تومان
14,780,000 تومان
11,050,000 تومان
BB

19,300,000 تومان
28,610,000 تومان
16,440,000 تومان
11,840,000 تومان
BB

19,690,000 تومان
29,400,000 تومان
16,830,000 تومان
11,930,000 تومان
BB

19,790,000 تومان
29,590,000 تومان
16,930,000 تومان
12,030,000 تومان
BB

21,950,000 تومان
33,900,000 تومان
18,890,000 تومان
12,910,000 تومان
BB

23,320,000 تومان
36,650,000 تومان
20,170,000 تومان
12,820,000 تومان
BB

24,200,000 تومان
38,410,000 تومان
20,950,000 تومان
13,110,000 تومان
BB

24,500,000 تومان
39,000,000 تومان
21,150,000 تومان
13,890,000 تومان
نام هتل Sharaya Residence Patong

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,070,000 تومان 12,150,000 تومان - 8,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,460,000 تومان 12,930,000 تومان 9,480,000 تومان 8,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NATURAL RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,850,000 تومان 13,720,000 تومان 9,780,000 تومان 8,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل casa del m hotel phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,050,000 تومان 14,890,000 تومان 10,560,000 تومان 9,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,050,000 تومان 14,110,000 تومان - 8,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Bel Aire

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,250,000 تومان 14,500,000 تومان 10,170,000 تومان 8,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Patong Heritage

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,440,000 تومان 14,700,000 تومان 10,270,000 تومان 9,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,130,000 تومان 16,260,000 تومان 10,860,000 تومان 9,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMANS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,320,000 تومان 16,660,000 تومان 12,230,000 تومان 9,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل The ASHLEE Plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,320,000 تومان 16,660,000 تومان - 9,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PAFONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,420,000 تومان 16,850,000 تومان - 9,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,620,000 تومان 17,240,000 تومان 11,250,000 تومان 9,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Deevana Patong

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,810,000 تومان 17,640,000 تومان 11,540,000 تومان 9,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SLEEP WITH ME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,910,000 تومان 17,830,000 تومان 11,640,000 تومان 9,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,910,000 تومان 17,830,000 تومان 11,640,000 تومان 9,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DEEVANA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,010,000 تومان 18,030,000 تومان 11,640,000 تومان 9,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATONH BAY HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,010,000 تومان 18,030,000 تومان 11,740,000 تومان 9,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,110,000 تومان 18,220,000 تومان 12,130,000 تومان 9,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل millenium resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,790,000 تومان 19,010,000 تومان 12,910,000 تومان 9,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,890,000 تومان 19,790,000 تومان 12,520,000 تومان 10,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVOTEL PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,190,000 تومان 20,380,000 تومان 12,820,000 تومان 10,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CREST RESPORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,380,000 تومان 20,770,000 تومان 12,910,000 تومان 10,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATONG MERLIN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,380,000 تومان 20,770,000 تومان 12,910,000 تومان 10,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,770,000 تومان 21,560,000 تومان 13,310,000 تومان 10,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACE LAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,970,000 تومان 21,950,000 تومان 13,500,000 تومان 10,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THAVORN BEACH VILLAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,260,000 تومان 22,540,000 تومان 13,700,000 تومان 10,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,660,000 تومان 23,320,000 تومان 14,090,000 تومان 10,760,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل grand mercure phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,660,000 تومان 23,320,000 تومان 14,090,000 تومان 10,760,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,750,000 تومان 23,520,000 تومان 14,290,000 تومان 10,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,950,000 تومان 23,910,000 تومان 14,380,000 تومان 10,860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,440,000 تومان 24,890,000 تومان 14,780,000 تومان 11,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,300,000 تومان 28,610,000 تومان 16,440,000 تومان 11,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,690,000 تومان 29,400,000 تومان 16,830,000 تومان 11,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARRIOT MERLIN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,790,000 تومان 29,590,000 تومان 16,930,000 تومان 12,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,950,000 تومان 33,900,000 تومان 18,890,000 تومان 12,910,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JW Marriott Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 23,320,000 تومان 36,650,000 تومان 20,170,000 تومان 12,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Renaissance Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,200,000 تومان 38,410,000 تومان 20,950,000 تومان 13,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LeMeridien Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,500,000 تومان 39,000,000 تومان 21,150,000 تومان 13,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط