تور پاتایا بهار و تابستان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

105 دلار
165 دلار


BB

120 دلار
190 دلار
120 دلار
80 دلار
BB

185 دلار
315 دلار
185 دلار
105 دلار
BB

165 دلار
275 دلار

99 دلار
BB

225 دلار
395 دلار
225 دلار
130 دلار
BB

235 دلار
410 دلار
235 دلار
130 دلار
BB

305 دلار
545 دلار

165 دلار
BB

445 دلار
820 دلار

220 دلار
BB

495 دلار
925 دلار
495 دلار
245 دلار
نام هتل MARINE PARADISE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 105 دلار 165 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 120 دلار 190 دلار 120 دلار 80 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 185 دلار 315 دلار 185 دلار 105 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BESTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 165 دلار 275 دلار 99 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATTAYA SEA VIEW

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 225 دلار 395 دلار 225 دلار 130 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 235 دلار 410 دلار 235 دلار 130 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRA GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 305 دلار 545 دلار 165 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOVENPICK SIAMP

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 445 دلار 820 دلار 220 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CLIFF BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 495 دلار 925 دلار 495 دلار 245 دلار
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط