تور باتومی 4 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,450,000 تومان
4,570,000 تومان
2,890,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

3,675,000 تومان
4,910,000 تومان
3,005,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

3,900,000 تومان
5,470,000 تومان
3,340,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

4,845,000 تومان
7,310,000 تومان
4,060,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

5,180,000 تومان
7,980,000 تومان
-
2,990,000 تومان
BB

5,740,000 تومان
9,100,000 تومان
4,620,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

5,855,000 تومان
9,215,000 تومان
-
2,990,000 تومان
BB

5,965,000 تومان
9,550,000 تومان
4,175,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

6,300,000 تومان
10,220,000 تومان
5,295,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

6,640,000 تومان
10,780,000 تومان
4,845,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

7,420,000 تومان
12,460,000 تومان
6,415,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

7,535,000 تومان
12,575,000 تومان
5,740,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

7,535,000 تومان
12,575,000 تومان
4,285,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

7,535,000 تومان
12,575,000 تومان
6,525,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

8,205,000 تومان
13,695,000 تومان
4,285,000 تومان
2,990,000 تومان
نام هتل MARI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,450,000 تومان 4,570,000 تومان 2,890,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,675,000 تومان 4,910,000 تومان 3,005,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LEGACY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان 5,470,000 تومان 3,340,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAND GEORGIAN PALAC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,845,000 تومان 7,310,000 تومان 4,060,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANAPIRO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,180,000 تومان 7,980,000 تومان - 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CASTELLO MARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان 9,100,000 تومان 4,620,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PIAZZA BOUTIQUEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,855,000 تومان 9,215,000 تومان - 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPUTNIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,965,000 تومان 9,550,000 تومان 4,175,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN PLUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,300,000 تومان 10,220,000 تومان 5,295,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIVAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,640,000 تومان 10,780,000 تومان 4,845,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INTOURIST

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,420,000 تومان 12,460,000 تومان 6,415,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EUPHORIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,535,000 تومان 12,575,000 تومان 5,740,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY TOWER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,535,000 تومان 12,575,000 تومان 4,285,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,535,000 تومان 12,575,000 تومان 6,525,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND GLORIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,205,000 تومان 13,695,000 تومان 4,285,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط