تور کوش آداسی 18 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
HB

3,890,000 تومان
4,890,000 تومان
2,790,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
ALL

4,790,000 تومان
6,090,000 تومان
2,990,000 تومان
1,990,000 تومان
SEA VIEW
ALL

4,990,000 تومان
6,390,000 تومان
2,990,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
ALL

5,090,000 تومان
6,590,000 تومان
3,290,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
ALL

5,590,000 تومان
7,390,000 تومان
3,490,000 تومان
1,990,000 تومان
LAND VIEW
ALL

5,590,000 تومان
7,390,000 تومان
3,990,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
ALL

5,890,000 تومان
7,690,000 تومان
3,890,000 تومان
1,990,000 تومان
SEA VIEW
ALL

7,090,000 تومان
9,590,000 تومان
4,190,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB ROOM
ALL

7,890,000 تومان
10,790,000 تومان
4,590,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB ROOM
UALL

8,090,000 تومان
1,229,000 تومان
4,990,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
UALL

8,390,000 تومان
11,590,000 تومان
4,990,000 تومان
1,990,000 تومان
ALL

8,690,000 تومان
11,890,000 تومان
4,690,000 تومان
1,990,000 تومان
MAIN LAND VIEW
UALL

9,090,000 تومان
13,890,000 تومان
5,190,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
ALL

10,690,000 تومان
14,990,000 تومان
5,490,000 تومان
1,990,000 تومان
STD
UALL

13,390,000 تومان
19,090,000 تومان
6,190,000 تومان
1,990,000 تومان
LAND VIEW
UALL

14,390,000 تومان
20,490,000 تومان
6,490,000 تومان
1,990,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,890,000 تومان 4,890,000 تومان 2,790,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات STD
نام هتل SEA PEARL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,790,000 تومان 6,090,000 تومان 2,990,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل La Santa Maria

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,990,000 تومان 6,390,000 تومان 2,990,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل MARBEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,090,000 تومان 6,590,000 تومان 3,290,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Panorama hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان 7,390,000 تومان 3,490,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل SUHAN360

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان 7,390,000 تومان 3,990,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Panorama hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان 7,690,000 تومان 3,890,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,090,000 تومان 9,590,000 تومان 4,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Aria Claros Beach&Spa Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,890,000 تومان 10,790,000 تومان 4,590,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل SEALIGHT FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,090,000 تومان 1,229,000 تومان 4,990,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,390,000 تومان 11,590,000 تومان 4,990,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,690,000 تومان 11,890,000 تومان 4,690,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات MAIN LAND VIEW
نام هتل Amara Sealight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,090,000 تومان 13,890,000 تومان 5,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,690,000 تومان 14,990,000 تومان 5,490,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Sun efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,390,000 تومان 19,090,000 تومان 6,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,390,000 تومان 20,490,000 تومان 6,490,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW

تورهای مرتبط