تور باکو ویژه فینال لیگ اروپا 6 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,195,000 تومان
4,695,000 تومان
2,795,000 تومان
BADAMDAR
BB

4,295,000 تومان
4,795,000 تومان
2,795,000 تومان
NARIMANOV
BB

4,395,000 تومان
4,895,000 تومان
2,795,000 تومان
GENJLIK
BB

4,495,000 تومان
4,995,000 تومان
2,795,000 تومان
ZIYA BUNYADOV
BB

4,595,000 تومان
5,095,000 تومان
2,795,000 تومان
NOVKHANI
BB

4,795,000 تومان
5,395,000 تومان
2,795,000 تومان
NARIMANOV
BB

4,795,000 تومان
5,795,000 تومان
2,795,000 تومان
NARIMANOV
BB

4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
2,795,000 تومان
ICHERI SHEHER
BB

4,995,000 تومان
5,995,000 تومان
2,795,000 تومان
NARIMANOV
BB

5,095,000 تومان
6,095,000 تومان
2,795,000 تومان
WHITE CITY
BB

5,195,000 تومان
6,195,000 تومان
2,795,000 تومان
NARIMANOV
BB

5,295,000 تومان
6,295,000 تومان
2,795,000 تومان
NASIMI
BB

5,395,000 تومان
6,395,000 تومان
2,795,000 تومان
SAHIL
BB

5,495,000 تومان
6,595,000 تومان
2,795,000 تومان
NOVKHANI
BB

5,595,000 تومان
6,995,000 تومان
2,795,000 تومان
NASIMI
BB

5,795,000 تومان
7,395,000 تومان
2,795,000 تومان
HEYDAR ALIYEV
BB

6,295,000 تومان
8,295,000 تومان
2,795,000 تومان
BILGAH
BB

6,395,000 تومان
8,395,000 تومان
2,795,000 تومان
SAHIL
BB

9,095,000 تومان
13,795,000 تومان
2,795,000 تومان
BADAMDAR
BB

9,295,000 تومان
14,295,000 تومان
2,795,000 تومان
ABSHERON
نام هتل My rose

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,195,000 تومان 4,695,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BADAMDAR
نام هتل consul hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,295,000 تومان 4,795,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل GOLDEN SHINE HOTEL BAKU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,395,000 تومان 4,895,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات GENJLIK
نام هتل AZALEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,495,000 تومان 4,995,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ZIYA BUNYADOV
نام هتل NEW CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,595,000 تومان 5,095,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NOVKHANI
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,795,000 تومان 5,395,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل METRO CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,795,000 تومان 5,795,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل ATROPAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ICHERI SHEHER
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,995,000 تومان 5,995,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل CORNICHE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,095,000 تومان 6,095,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات WHITE CITY
نام هتل ATLAS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,195,000 تومان 6,195,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,295,000 تومان 6,295,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل QAFQAZ SAHIL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,395,000 تومان 6,395,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,495,000 تومان 6,595,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NOVKHANI
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,595,000 تومان 6,995,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل Excelsior Hotel & Spa Baku

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,795,000 تومان 7,395,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات HEYDAR ALIYEV
نام هتل JUMEIRAH BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 6,295,000 تومان 8,295,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BILGAH
نام هتل BOULVARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 6,395,000 تومان 8,395,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل FAIRMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 9,095,000 تومان 13,795,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BADAMDAR
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 9,295,000 تومان 14,295,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ABSHERON

تورهای مرتبط