تور آنتالیا تعطیلات خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

7,150,000 تومان
8,880,000 تومان
6,100,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
ALL

7,260,000 تومان
8,700,000 تومان
5,800,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
ALL

10,050,000 تومان
12,790,000 تومان
7,740,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

11,240,000 تومان
14,130,000 تومان
-
-
BUNGALOW ROOM
UALL

11,300,000 تومان
14,580,000 تومان
7,520,000 تومان
4,500,000 تومان
BUNGALOW ROOM
UALL

11,300,000 تومان
14,220,000 تومان
8,370,000 تومان
4,500,000 تومان
STD SEA SIDE VIEW
UALL

11,320,000 تومان
14,260,000 تومان
7,800,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

11,590,000 تومان
14,820,000 تومان
-
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

11,600,000 تومان
14,670,000 تومان
8,520,000 تومان
4,500,000 تومان
STD SEA SIDE
UALL

11,670,000 تومان
14,780,000 تومان
8,560,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

12,820,000 تومان
20,200,000 تومان
9,200,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

12,850,000 تومان
17,920,000 تومان
9,100,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

13,090,000 تومان
16,920,000 تومان
9,270,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

14,480,000 تومان
18,900,000 تومان
9,300,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

14,900,000 تومان
18,860,000 تومان
10,000,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

15,530,000 تومان
20,560,000 تومان
9,760,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

15,590,000 تومان
20,060,000 تومان
10,470,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

16,820,000 تومان
22,250,000 تومان
-
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

16,820,000 تومان
22,250,000 تومان
-
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

17,100,000 تومان
22,930,000 تومان
10,430,000 تومان
4,500,000 تومان
UALL

17,540,000 تومان
23,580,000 تومان
10,620,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

17,970,000 تومان
26,320,000 تومان
11,480,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

18,570,000 تومان
24,540,000 تومان
11,400,000 تومان
4,500,000 تومان
SUPERIOR LAND
UALL

18,800,000 تومان
24,880,000 تومان
11,900,000 تومان
4,500,000 تومان
SUPERIOR ROOM
UALL

20,080,000 تومان
27,390,000 تومان
11,705,000 تومان
4,500,000 تومان
STD ROOM
UALL

21,000,000 تومان
28,600,000 تومان
12,330,000 تومان
4,500,000 تومان
SUPERIOR ROOM
UALL

21,200,000 تومان
28,460,000 تومان
12,870,000 تومان
4,500,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
UALL

22,680,000 تومان
30,690,000 تومان
13,500,000 تومان
4,500,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
UALL

27,720,000 تومان
37,350,000 تومان
16,700,000 تومان
4,500,000 تومان
PREMIUM ROOM
UALL

34,720,000 تومان
47,850,000 تومان
19,900,000 تومان
4,500,000 تومان
UALL

38,720,000 تومان
51,850,000 تومان
21,900,000 تومان
4,500,000 تومان
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,150,000 تومان 8,880,000 تومان 6,100,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,260,000 تومان 8,700,000 تومان 5,800,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,050,000 تومان 12,790,000 تومان 7,740,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل ALKOCLAR.kemer

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,240,000 تومان 14,130,000 تومان - -
خدمات UALL
توضیحات BUNGALOW ROOM
نام هتل ALKOCLAR.kemer

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,300,000 تومان 14,580,000 تومان 7,520,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BUNGALOW ROOM
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,300,000 تومان 14,220,000 تومان 8,370,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
SEA SIDE VIEW
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,320,000 تومان 14,260,000 تومان 7,800,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,590,000 تومان 14,820,000 تومان - 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,600,000 تومان 14,670,000 تومان 8,520,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
SEA SIDE
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,670,000 تومان 14,780,000 تومان 8,560,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,820,000 تومان 20,200,000 تومان 9,200,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,850,000 تومان 17,920,000 تومان 9,100,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل SHERWOOD BREEZES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,090,000 تومان 16,920,000 تومان 9,270,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,480,000 تومان 18,900,000 تومان 9,300,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,900,000 تومان 18,860,000 تومان 10,000,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,530,000 تومان 20,560,000 تومان 9,760,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,590,000 تومان 20,060,000 تومان 10,470,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل Royal Holiday Palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,820,000 تومان 22,250,000 تومان - 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,820,000 تومان 22,250,000 تومان - 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل VOYAGE BELEK GOLF & SPA-BELEK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,100,000 تومان 22,930,000 تومان 10,430,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,540,000 تومان 23,580,000 تومان 10,620,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,970,000 تومان 26,320,000 تومان 11,480,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,570,000 تومان 24,540,000 تومان 11,400,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUPERIOR LAND
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,800,000 تومان 24,880,000 تومان 11,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل ELA QUALITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 20,080,000 تومان 27,390,000 تومان 11,705,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD ROOM
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,000,000 تومان 28,600,000 تومان 12,330,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,200,000 تومان 28,460,000 تومان 12,870,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات DELUXE LAND VIEW
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 22,680,000 تومان 30,690,000 تومان 13,500,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات DELUXE LAND VIEW
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 27,720,000 تومان 37,350,000 تومان 16,700,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات PREMIUM ROOM
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 34,720,000 تومان 47,850,000 تومان 19,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 38,720,000 تومان 51,850,000 تومان 21,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات