تور استانبول 12 تا 19 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,290,000 تومان
5,050,000 تومان
2,600,000 تومان
FATIH
BB

4,530,000 تومان
5,520,000 تومان
4,047,800 تومان
TAKSIM
BB

4,760,000 تومان
6,000,000 تومان
4,142,600 تومان
PERA,TAKSIM
BB

4,760,000 تومان
5,950,000 تومان
4,142,600 تومان
DOLAPDERE,SISLI
BB

4,810,000 تومان
6,090,000 تومان
4,190,000 تومان
FATIH
BB

4,860,000 تومان
6,190,000 تومان
4,190,000 تومان
DOLAPDERE,SISLI
BB

4,980,000 تومان
6,450,000 تومان
4,269,000 تومان
PERA,TAKSIM
BB

5,000,000 تومان
6,470,000 تومان
4,284,800 تومان
FINDIKZADE,FATIH
BB

5,140,000 تومان
6,750,000 تومان
4,332,200 تومان
PERA,TAKSIM
BB

5,410,000 تومان
7,260,000 تومان
4,497,400 تومان
TAKSIM
BB

5,470,000 تومان
7,280,000 تومان
4,616,600 تومان
BEYOGLU,TAKSIM
BB

5,620,000 تومان
7,690,000 تومان
4,816,000 تومان
BEYOGLU,TAKSIM
BB

5,780,000 تومان
8,010,000 تومان
4,656,700 تومان
TAKSIM
BB

5,780,000 تومان
8,010,000 تومان
4,656,700 تومان
TAKSIM
BB

5,810,000 تومان
8,100,000 تومان
4,692,100 تومان
TAKSIM
BB

5,850,000 تومان
8,180,000 تومان
4,711,400 تومان
SISLI
BB

5,880,000 تومان
8,220,000 تومان
4,709,800 تومان
PERA,TAKSIM
BB

6,200,000 تومان
8,860,000 تومان
4,869,100 تومان
TAKSIM
BB

6,250,000 تومان
8,960,000 تومان
4,922,200 تومان
TAKSIM
BB

6,310,000 تومان
9,070,000 تومان
5,453,200 تومان
DOLAPDERE
BB

6,470,000 تومان
9,390,000 تومان
5,028,400 تومان
BOMONTI,SISLI
BB

6,890,000 تومان
10,020,000 تومان
5,400,100 تومان
TAKSIM
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,290,000 تومان 5,050,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات FATIH
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,530,000 تومان 5,520,000 تومان 4,047,800 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,760,000 تومان 6,000,000 تومان 4,142,600 تومان
خدمات BB
توضیحات PERA,TAKSIM
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,760,000 تومان 5,950,000 تومان 4,142,600 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE,SISLI
نام هتل GOLDEN HILL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,810,000 تومان 6,090,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات FATIH
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,860,000 تومان 6,190,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE,SISLI
نام هتل TULIP CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,980,000 تومان 6,450,000 تومان 4,269,000 تومان
خدمات BB
توضیحات PERA,TAKSIM
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,000,000 تومان 6,470,000 تومان 4,284,800 تومان
خدمات BB
توضیحات FINDIKZADE,FATIH
نام هتل TULIP PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,140,000 تومان 6,750,000 تومان 4,332,200 تومان
خدمات BB
توضیحات PERA,TAKSIM
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,410,000 تومان 7,260,000 تومان 4,497,400 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,470,000 تومان 7,280,000 تومان 4,616,600 تومان
خدمات BB
توضیحات BEYOGLU,TAKSIM
نام هتل RICHMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,620,000 تومان 7,690,000 تومان 4,816,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BEYOGLU,TAKSIM
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,780,000 تومان 8,010,000 تومان 4,656,700 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,780,000 تومان 8,010,000 تومان 4,656,700 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل TITANIC DOWNTOWN BEYOGLU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,810,000 تومان 8,100,000 تومان 4,692,100 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,850,000 تومان 8,180,000 تومان 4,711,400 تومان
خدمات BB
توضیحات SISLI
نام هتل THE MARMARA PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,880,000 تومان 8,220,000 تومان 4,709,800 تومان
خدمات BB
توضیحات PERA,TAKSIM
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,200,000 تومان 8,860,000 تومان 4,869,100 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل LARES PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان 8,960,000 تومان 4,922,200 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM
نام هتل NAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,310,000 تومان 9,070,000 تومان 5,453,200 تومان
خدمات BB
توضیحات DOLAPDERE
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,470,000 تومان 9,390,000 تومان 5,028,400 تومان
خدمات BB
توضیحات BOMONTI,SISLI
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,890,000 تومان 10,020,000 تومان 5,400,100 تومان
خدمات BB
توضیحات TAKSIM