تور زمینی وان ویژه تعطیلات 13 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,030,000 تومان
796,000 تومان
1,048,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,085,000 تومان
789,000 تومان
1,081,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,198,000 تومان
892,000 تومان
1,187,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,225,000 تومان
899,000 تومان
1,197,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,310,000 تومان
888,000 تومان
1,229,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,498,000 تومان
1,015,000 تومان
1,498,000 تومان
450,000 تومان
BB

1,880,000 تومان
1,187,000 تومان
1,915,000 تومان
450,000 تومان
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,030,000 تومان 796,000 تومان 1,048,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Whitebridge Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,085,000 تومان 789,000 تومان 1,081,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fuat suit hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,198,000 تومان 892,000 تومان 1,187,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Buyuk uratu

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,225,000 تومان 899,000 تومان 1,197,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,310,000 تومان 888,000 تومان 1,229,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Resmina hoel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,498,000 تومان 1,015,000 تومان 1,498,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,880,000 تومان 1,187,000 تومان 1,915,000 تومان 450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات