تور کوش آداسی 3 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,390,000 تومان
3,960,000 تومان
2,870,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

4,050,000 تومان
4,190,000 تومان
2,870,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

4,340,000 تومان
5,380,000 تومان
3,340,000 تومان
2,450,000 تومان
LAND VIEW
ALL

4,435,000 تومان
5,480,000 تومان
3,390,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

4,625,000 تومان
5,760,000 تومان
3,580,000 تومان
2,450,000 تومان
SEA VIEW
ALL

4,720,000 تومان
5,950,000 تومان
3,480,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

5,010,000 تومان
6,330,000 تومان
3,680,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

5,195,000 تومان
6,615,000 تومان
3,770,000 تومان
2,450,000 تومان
CLUB
ALL

5,575,000 تومان
7,850,000 تومان
3,960,000 تومان
2,450,000 تومان
CLUB
UALL

5,720,000 تومان
7,235,000 تومان
4,210,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

5,760,000 تومان
7,470,000 تومان
4,060,000 تومان
2,450,000 تومان
LAND VIEW
ALL

5,950,000 تومان
7,750,000 تومان
4,090,000 تومان
2,450,000 تومان
LAND VIEW
UALL

5,995,000 تومان
7,720,000 تومان
4,345,000 تومان
2,450,000 تومان
ALL

6,045,000 تومان
7,940,000 تومان
4,150,000 تومان
2,450,000 تومان
MAIN LAND VIEW
ALL

6,140,000 تومان
8,415,000 تومان
4,245,000 تومان
2,450,000 تومان
LAND VIEW
UALL

6,140,000 تومان
8,795,000 تومان
4,250,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

6,235,000 تومان
8,225,000 تومان
4,290,000 تومان
2,450,000 تومان
SEA VIEW
UALL

7,190,000 تومان
9,460,000 تومان
4,910,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

7,280,000 تومان
9,740,000 تومان
4,810,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

7,660,000 تومان
10,310,000 تومان
5,010,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

7,755,000 تومان
10,500,000 تومان
5,040,000 تومان
2,450,000 تومان
AQUA NEW
ALL

7,755,000 تومان
10,500,000 تومان
5,040,000 تومان
2,450,000 تومان
UALL

10,080,000 تومان
13,915,000 تومان
6,190,000 تومان
2,450,000 تومان
LAND VIEW
UALL

10,980,000 تومان
15,340,000 تومان
6,660,000 تومان
2,450,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان 3,960,000 تومان 2,870,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل La Santa Maria

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,050,000 تومان 4,190,000 تومان 2,870,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل THE PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,340,000 تومان 5,380,000 تومان 3,340,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,435,000 تومان 5,480,000 تومان 3,390,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل THE PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,625,000 تومان 5,760,000 تومان 3,580,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل SEA PEARL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,720,000 تومان 5,950,000 تومان 3,480,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Grand blue sky

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,010,000 تومان 6,330,000 تومان 3,680,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,195,000 تومان 6,615,000 تومان 3,770,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB
نام هتل SEALIGHT FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,575,000 تومان 7,850,000 تومان 3,960,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB
نام هتل LADONIA ADAKUL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,720,000 تومان 7,235,000 تومان 4,210,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,760,000 تومان 7,470,000 تومان 4,060,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان 7,750,000 تومان 4,090,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,995,000 تومان 7,720,000 تومان 4,345,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,045,000 تومان 7,940,000 تومان 4,150,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات MAIN LAND VIEW
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان 8,415,000 تومان 4,245,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل Amara Sealight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان 8,795,000 تومان 4,250,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,235,000 تومان 8,225,000 تومان 4,290,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Infinity by Yelken

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,190,000 تومان 9,460,000 تومان 4,910,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,280,000 تومان 9,740,000 تومان 4,810,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,660,000 تومان 10,310,000 تومان 5,010,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TUI FAMILY LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,755,000 تومان 10,500,000 تومان 5,040,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات AQUA NEW
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,755,000 تومان 10,500,000 تومان 5,040,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,080,000 تومان 13,915,000 تومان 6,190,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,980,000 تومان 15,340,000 تومان 6,660,000 تومان 2,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW

تورهای مرتبط