تور بدروم ویژه تعطیلات خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,190,000 تومان
ALL

5,890,000 تومان
7,190,000 تومان
4,690,000 تومان
ALL

6,590,000 تومان
8,190,000 تومان
4,990,000 تومان
ALL

6,590,000 تومان
9,390,000 تومان
5,490,000 تومان
ALL

7,690,000 تومان
9,890,000 تومان
5,590,000 تومان
CLUB
UALL

8,090,000 تومان
10,490,000 تومان
5,790,000 تومان
ALL

8,190,000 تومان
10,590,000 تومان
5,790,000 تومان
ANEX
ALL

8,190,000 تومان
10,590,000 تومان
5,790,000 تومان
MAIN
ALL

8,290,000 تومان
10,790,000 تومان
5,890,000 تومان
CLUB
UALL

8,390,000 تومان
10,890,000 تومان
5,890,000 تومان
UALL

8,590,000 تومان
11,190,000 تومان
5,990,000 تومان
UALL

8,590,000 تومان
12,390,000 تومان
6,590,000 تومان
CLUB
UALL

9,590,000 تومان
13,390,000 تومان
6,490,000 تومان
UALL

9,590,000 تومان
12,690,000 تومان
6,490,000 تومان
CLUB
UALL

9,690,000 تومان
12,890,000 تومان
6,590,000 تومان
UALL

9,890,000 تومان
13,190,000 تومان
6,690,000 تومان
MYNDOS
UALL

10,090,000 تومان
13,490,000 تومان
6,790,000 تومان
ALL

10,190,000 تومان
13,590,000 تومان
6,790,000 تومان
UALL

10,390,000 تومان
13,790,000 تومان
6,890,000 تومان
MAIN
UALL

10,790,000 تومان
15,190,000 تومان
7,090,000 تومان
UALL

11,090,000 تومان
14,890,000 تومان
-
UALL

12,690,000 تومان
17,290,000 تومان
8,090,000 تومان
UALL

13,890,000 تومان
19,190,000 تومان
8,690,000 تومان
نام هتل Serhan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Tenda

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,890,000 تومان 7,190,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Phonix sun

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,590,000 تومان 8,190,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Bodrum beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,590,000 تومان 9,390,000 تومان 5,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,690,000 تومان 9,890,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB
نام هتل Kairaba Bodrum Prince

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,090,000 تومان 10,490,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل labranda Tmt

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,190,000 تومان 10,590,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANEX
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,190,000 تومان 10,590,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات MAIN
نام هتل Bodrom Bay

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,290,000 تومان 10,790,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB
نام هتل Royal Asarlik

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,390,000 تومان 10,890,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Sundance

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,590,000 تومان 11,190,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Bodrom park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,590,000 تومان 12,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CLUB
نام هتل Grand park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان 13,390,000 تومان 6,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Isis

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان 12,690,000 تومان 6,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CLUB
نام هتل Lablanch resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,690,000 تومان 12,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,890,000 تومان 13,190,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MYNDOS
نام هتل Baia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,090,000 تومان 13,490,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SAMARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,190,000 تومان 13,590,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,390,000 تومان 13,790,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل Asteia wow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 15,190,000 تومان 7,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Thor by Alkoclar

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,090,000 تومان 14,890,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Lablanch islansd

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,690,000 تومان 17,290,000 تومان 8,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل hilton

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,890,000 تومان 19,190,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط