تور دبی 29 و 28 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,420,000 تومان
3,100,000 تومان
2,320,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,580,000 تومان
3,200,000 تومان
2,480,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,650,000 تومان
3,430,000 تومان
2,550,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,720,000 تومان
3,500,000 تومان
2,620,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,810,000 تومان
3,690,000 تومان
2,710,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,850,000 تومان
3,700,000 تومان
2,750,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

2,990,000 تومان
3,900,000 تومان
2,890,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,200,000 تومان
4,300,000 تومان
3,100,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,240,000 تومان
4,450,000 تومان
3,140,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
4,300,000 تومان
3,200,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,600,000 تومان
5,100,000 تومان
3,500,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,820,000 تومان
3,710,000 تومان
2,730,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

3,900,000 تومان
5,600,000 تومان
3,800,000 تومان
2,200,000 تومان
BB

4,200,000 تومان
6,400,000 تومان
4,100,000 تومان
2,200,000 تومان
نام هتل Middle east hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,420,000 تومان 3,100,000 تومان 2,320,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Frtune deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,580,000 تومان 3,200,000 تومان 2,480,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Orchid

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,650,000 تومان 3,430,000 تومان 2,550,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sadaf dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,720,000 تومان 3,500,000 تومان 2,620,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Al jawhara gardens

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,810,000 تومان 3,690,000 تومان 2,710,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,850,000 تومان 3,700,000 تومان 2,750,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Moscow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,990,000 تومان 3,900,000 تومان 2,890,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,200,000 تومان 4,300,000 تومان 3,100,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان 4,450,000 تومان 3,140,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,300,000 تومان 4,300,000 تومان 3,200,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,600,000 تومان 5,100,000 تومان 3,500,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Nihal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,820,000 تومان 3,710,000 تومان 2,730,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Millennium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان 5,600,000 تومان 3,800,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fairmont

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,200,000 تومان 6,400,000 تومان 4,100,000 تومان 2,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات