تور تایلند 22 و 24 و26 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

5,300,000 تومان
6,185,000 تومان
5,100,000 تومان
5,000,000 تومان
BB

BB

5,650,000 تومان
6,770,000 تومان
5,450,000 تومان
5,350,000 تومان
BB

BB

5,845,000 تومان
7,145,000 تومان
5,645,000 تومان
5,545,000 تومان
BB

BB

6,190,000 تومان
7,800,000 تومان
-
5,890,000 تومان
BB

BB

6,330,000 تومان
8,090,000 تومان
-
6,030,000 تومان
BB

BB

6,415,000 تومان
8,240,000 تومان
-
6,115,000 تومان
BB

BB

6,455,000 تومان
8,375,000 تومان
6,255,000 تومان
6,155,000 تومان
BB

BB

6,565,000 تومان
8,550,000 تومان
6,365,000 تومان
6,265,000 تومان
BB

BB

6,625,000 تومان
8,655,000 تومان
-
6,325,000 تومان
BB

BB

6,810,000 تومان
9,065,000 تومان
-
6,510,000 تومان
BB

BB

7,160,000 تومان
9,720,000 تومان
6,960,000 تومان
6,860,000 تومان
BB

BB

7,285,000 تومان
9,955,000 تومان
-
6,985,000 تومان
BB

BB

7,460,000 تومان
10,355,000 تومان
-
7,160,000 تومان
BB

BB

8,070,000 تومان
11,510,000 تومان
-
7,770,000 تومان
BB

BB

8,695,000 تومان
12,715,000 تومان
-
8,395,000 تومان
BB

BB

11,595,000 تومان
18,460,000 تومان
11,395,000 تومان
11,295,000 تومان
نام هتل THE HERITAGE SATHORN

MP HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,300,000 تومان 6,185,000 تومان 5,100,000 تومان 5,000,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل H2

THE SUN RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,650,000 تومان 6,770,000 تومان 5,450,000 تومان 5,350,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل H-RESIDENCE

TYCOON SUITE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,845,000 تومان 7,145,000 تومان 5,645,000 تومان 5,545,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHADI HOME

ZING PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,190,000 تومان 7,800,000 تومان - 5,890,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL

MIND RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان 8,090,000 تومان - 6,030,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MIRAMAR

FX HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,415,000 تومان 8,240,000 تومان - 6,115,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN

THE GRAND DAY NIGHT HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,455,000 تومان 8,375,000 تومان 6,255,000 تومان 6,155,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS NANA

WLCOME PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,565,000 تومان 8,550,000 تومان 6,365,000 تومان 6,265,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل MA

BESTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,625,000 تومان 8,655,000 تومان - 6,325,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل OMNI TOWER

BOUTIQUE CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,810,000 تومان 9,065,000 تومان - 6,510,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE

FLORAL DOLPHIN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,160,000 تومان 9,720,000 تومان 6,960,000 تومان 6,860,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل RAMADA D MA

SELECTION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,285,000 تومان 9,955,000 تومان - 6,985,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PRINCE PALACE

CENTERAL PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,460,000 تومان 10,355,000 تومان - 7,160,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM

CITRUS GRANDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,070,000 تومان 11,510,000 تومان - 7,770,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUKOSOL

AMARI RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,695,000 تومان 12,715,000 تومان - 8,395,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER

INTERCONTINENTAL PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,595,000 تومان 18,460,000 تومان 11,395,000 تومان 11,295,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط