تور مالزی 22 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,530,000 تومان
5,730,000 تومان
3,750,000 تومان
3,150,000 تومان
BB

4,530,000 تومان
5,730,000 تومان
3,750,000 تومان
3,150,000 تومان
BB

4,900,000 تومان
6,480,000 تومان
4,050,000 تومان
3,300,000 تومان
BB

4,930,000 تومان
6,260,000 تومان
-
3,530,000 تومان
BB

5,270,000 تومان
7,080,000 تومان
-
3,600,000 تومان
BB

5,380,000 تومان
6,860,000 تومان
-
3,600,000 تومان
BB

5,530,000 تومان
7,310,000 تومان
4,650,000 تومان
3,630,000 تومان
BB

5,530,000 تومان
7,610,000 تومان
4,800,000 تومان
3,630,000 تومان
BB

5,580,000 تومان
7,230,000 تومان
4,730,000 تومان
3,600,000 تومان
BB

5,640,000 تومان
7,520,000 تومان
4,910,000 تومان
3,600,000 تومان
BB

5,680,000 تومان
7,610,000 تومان
-
3,630,000 تومان
BB

5,830,000 تومان
7,590,000 تومان
4,950,000 تومان
3,680,000 تومان
BB

5,860,000 تومان
8,280,000 تومان
5,180,000 تومان
3,680,000 تومان
BB

5,910,000 تومان
8,360,000 تومان
5,180,000 تومان
3,830,000 تومان
BB

5,940,000 تومان
8,430,000 تومان
5,250,000 تومان
3,780,000 تومان
BB

6,060,000 تومان
8,360,000 تومان
5,330,000 تومان
3,830,000 تومان
BB

6,130,000 تومان
8,730,000 تومان
5,250,000 تومان
3,830,000 تومان
BB

6,280,000 تومان
9,180,000 تومان
5,480,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

6,360,000 تومان
9,110,000 تومان
5,550,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

6,360,000 تومان
9,110,000 تومان
5,550,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

6,510,000 تومان
9,480,000 تومان
5,630,000 تومان
3,830,000 تومان
BB

6,730,000 تومان
9,350,000 تومان
5,850,000 تومان
3,870,000 تومان
BB

6,810,000 تومان
10,230,000 تومان
6,000,000 تومان
3,870,000 تومان
BB

6,960,000 تومان
10,310,000 تومان
6,080,000 تومان
3,870,000 تومان
BB

7,180,000 تومان
11,360,000 تومان
6,380,000 تومان
3,900,000 تومان
BB

7,860,000 تومان
11,690,000 تومان
6,980,000 تومان
4,050,000 تومان
BB

7,900,000 تومان
11,690,000 تومان
7,050,000 تومان
4,050,000 تومان
BB

8,200,000 تومان
12,870,000 تومان
7,470,000 تومان
4,130,000 تومان
BB

9,360,000 تومان
14,660,000 تومان
8,480,000 تومان
4,200,000 تومان
BB

9,430,000 تومان
15,180,000 تومان
8,550,000 تومان
4,200,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
15,930,000 تومان
8,850,000 تومان
4,350,000 تومان
نام هتل LEO PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,530,000 تومان 5,730,000 تومان 3,750,000 تومان 3,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,530,000 تومان 5,730,000 تومان 3,750,000 تومان 3,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,900,000 تومان 6,480,000 تومان 4,050,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAY TOWER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,930,000 تومان 6,260,000 تومان - 3,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COSMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,270,000 تومان 7,080,000 تومان - 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DEPALIMA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,380,000 تومان 6,860,000 تومان - 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان 7,310,000 تومان 4,650,000 تومان 3,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY VELOCITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان 7,610,000 تومان 4,800,000 تومان 3,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,580,000 تومان 7,230,000 تومان 4,730,000 تومان 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COSMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,640,000 تومان 7,520,000 تومان 4,910,000 تومان 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADOR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان 7,610,000 تومان - 3,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,830,000 تومان 7,590,000 تومان 4,950,000 تومان 3,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS KLCC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,860,000 تومان 8,280,000 تومان 5,180,000 تومان 3,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL KUALA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان 8,360,000 تومان 5,180,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAMU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,940,000 تومان 8,430,000 تومان 5,250,000 تومان 3,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,060,000 تومان 8,360,000 تومان 5,330,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,130,000 تومان 8,730,000 تومان 5,250,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان 9,180,000 تومان 5,480,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IMPIANA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,360,000 تومان 9,110,000 تومان 5,550,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA SUITES KLCC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,360,000 تومان 9,110,000 تومان 5,550,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FREASER RESIDANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,510,000 تومان 9,480,000 تومان 5,630,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISTANA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,730,000 تومان 9,350,000 تومان 5,850,000 تومان 3,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,810,000 تومان 10,230,000 تومان 6,000,000 تومان 3,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RENAISSANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,960,000 تومان 10,310,000 تومان 6,080,000 تومان 3,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,180,000 تومان 11,360,000 تومان 6,380,000 تومان 3,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,860,000 تومان 11,690,000 تومان 6,980,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,900,000 تومان 11,690,000 تومان 7,050,000 تومان 4,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WESTIN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,200,000 تومان 12,870,000 تومان 7,470,000 تومان 4,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,360,000 تومان 14,660,000 تومان 8,480,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TRADERS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,430,000 تومان 15,180,000 تومان 8,550,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EQ LUXURY HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 15,930,000 تومان 8,850,000 تومان 4,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط