تور تفلیس 28 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,675,000 تومان
2,905,000 تومان
2,630,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

2,720,000 تومان
3,000,000 تومان
2,630,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

2,815,000 تومان
3,185,000 تومان
2,720,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

2,860,000 تومان
3,280,000 تومان
2,815,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,095,000 تومان
3,745,000 تومان
2,905,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,140,000 تومان
3,835,000 تومان
2,905,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,235,000 تومان
4,025,000 تومان
2,955,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,325,000 تومان
4,210,000 تومان
3,280,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,465,000 تومان
4,490,000 تومان
3,095,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,605,000 تومان
4,765,000 تومان
3,280,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

3,700,000 تومان
4,955,000 تومان
2,955,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

4,025,000 تومان
5,605,000 تومان
3,510,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

4,440,000 تومان
6,395,000 تومان
-
2,490,000 تومان
BB

4,535,000 تومان
6,625,000 تومان
-
2,490,000 تومان
BB

5,695,000 تومان
8,950,000 تومان
4,300,000 تومان
-21,000 تومان
نام هتل 2005

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,675,000 تومان 2,905,000 تومان 2,630,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,720,000 تومان 3,000,000 تومان 2,630,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,815,000 تومان 3,185,000 تومان 2,720,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,860,000 تومان 3,280,000 تومان 2,815,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VALERIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,095,000 تومان 3,745,000 تومان 2,905,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CNG/TOSCANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,140,000 تومان 3,835,000 تومان 2,905,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREMAVERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,235,000 تومان 4,025,000 تومان 2,955,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,325,000 تومان 4,210,000 تومان 3,280,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,465,000 تومان 4,490,000 تومان 3,095,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,605,000 تومان 4,765,000 تومان 3,280,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,700,000 تومان 4,955,000 تومان 2,955,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,025,000 تومان 5,605,000 تومان 3,510,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,440,000 تومان 6,395,000 تومان - 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,535,000 تومان 6,625,000 تومان - 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,695,000 تومان 8,950,000 تومان 4,300,000 تومان -21,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط