تور کیش ویژه 12 و 13 و 14 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

600,000 تومان
850,000 تومان
460,000 تومان
BB

640,000 تومان
970,000 تومان
460,000 تومان
BB

670,000 تومان
960,000 تومان
460,000 تومان
BB

730,000 تومان
1,590,000 تومان
460,000 تومان
BB

790,000 تومان
1,020,000 تومان
460,000 تومان
BB

950,000 تومان
1,250,000 تومان
460,000 تومان
BB

1,090,000 تومان
2,590,000 تومان
460,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
2,220,000 تومان
460,000 تومان
HB

1,180,000 تومان
1,850,000 تومان
460,000 تومان
HB

1,320,000 تومان
2,590,000 تومان
460,000 تومان
HB

1,640,000 تومان
2,590,000 تومان
460,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 600,000 تومان 850,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 640,000 تومان 970,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 670,000 تومان 960,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 730,000 تومان 1,590,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 790,000 تومان 1,020,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 950,000 تومان 1,250,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,090,000 تومان 2,590,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 2,220,000 تومان 460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,180,000 تومان 1,850,000 تومان 460,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,320,000 تومان 2,590,000 تومان 460,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,640,000 تومان 2,590,000 تومان 460,000 تومان
خدمات HB
توضیحات