تور استانبول ویژه 14 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,963,000 تومان
2,386,000 تومان
1,751,000 تومان
1,540,000 تومان
BB

2,071,000 تومان
2,584,000 تومان
1,815,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,113,000 تومان
2,667,000 تومان
1,836,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,199,000 تومان
2,838,000 تومان
1,879,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,326,000 تومان
3,093,000 تومان
1,943,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,412,000 تومان
3,264,000 تومان
1,986,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,454,000 تومان
3,349,000 تومان
2,007,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,454,000 تومان
3,349,000 تومان
2,007,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,710,000 تومان
3,860,000 تومان
2,135,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

2,710,000 تومان
3,860,000 تومان
2,135,000 تومان
1,560,000 تومان
نام هتل YUVAM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,963,000 تومان 2,386,000 تومان 1,751,000 تومان 1,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MERWANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,071,000 تومان 2,584,000 تومان 1,815,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,113,000 تومان 2,667,000 تومان 1,836,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,199,000 تومان 2,838,000 تومان 1,879,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,326,000 تومان 3,093,000 تومان 1,943,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان 3,264,000 تومان 1,986,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ibis Styles Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,454,000 تومان 3,349,000 تومان 2,007,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,454,000 تومان 3,349,000 تومان 2,007,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,710,000 تومان 3,860,000 تومان 2,135,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,710,000 تومان 3,860,000 تومان 2,135,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات