تور باکو ویژه بازی فینال لیگ اروپا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد توضیحات جزئیات هتل
BB

3,395,000 تومان
3,895,000 تومان
3,295,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

3,395,000 تومان
3,645,000 تومان
3,295,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

3,595,000 تومان
4,295,000 تومان
3,495,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,495,000 تومان
3,795,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

3,995,000 تومان
5,595,000 تومان
3,895,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
SKY

BB

4,195,000 تومان
4,995,000 تومان
3,950,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,195,000 تومان
4,995,000 تومان
3,950,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,295,000 تومان
5,195,000 تومان
3,990,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,395,000 تومان
5,595,000 تومان
4,100,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,595,000 تومان
5,790,000 تومان
4,150,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,695,000 تومان
5,895,000 تومان
4,200,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
BB

4,795,000 تومان
5,995,000 تومان
4,250,000 تومان
1,990,000 تومان
495,000 تومان
نام هتل consul hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 3,395,000 تومان 3,895,000 تومان 3,295,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN SHINE HOTEL BAKU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 3,395,000 تومان 3,645,000 تومان 3,295,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 3,595,000 تومان 4,295,000 تومان 3,495,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 3,895,000 تومان 4,495,000 تومان 3,795,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Au room

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 3,995,000 تومان 5,595,000 تومان 3,895,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,195,000 تومان 4,995,000 تومان 3,950,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WEST SHINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,195,000 تومان 4,995,000 تومان 3,950,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ATLAS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,295,000 تومان 5,195,000 تومان 3,990,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,395,000 تومان 5,595,000 تومان 4,100,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,595,000 تومان 5,790,000 تومان 4,150,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ SAHIL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,695,000 تومان 5,895,000 تومان 4,200,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 4,795,000 تومان 5,995,000 تومان 4,250,000 تومان 1,990,000 تومان 495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط