تور آنتالیا ویژه 5 و 6 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,295,000 تومان
2,389,500 تومان
1,595,000 تومان
KEMER
HB

2,495,000 تومان
3,485,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER
UALL

3,995,000 تومان
5,195,000 تومان
1,995,000 تومان
KEMER
UALL

4,095,000 تومان
5,245,000 تومان
1,995,000 تومان
KEMER
UALL

4,095,000 تومان
-
-
LARA
UALL

4,695,000 تومان
6,295,000 تومان
2,195,000 تومان
LARA
UALL

4,795,000 تومان
6,445,000 تومان
2,195,000 تومان
LARA
UALL

4,795,000 تومان
-
-
LARA
UALL

5,145,000 تومان
6,895,000 تومان
2,295,000 تومان
KEMER
UALL

5,195,000 تومان
6,895,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA
UALL

5,995,000 تومان
8,195,000 تومان
2,345,000 تومان
BELEK
UALL

6,195,000 تومان
9,545,000 تومان
2,345,000 تومان
LARA
UALL

6,495,000 تومان
8,945,000 تومان
2,345,000 تومان
LARA
UALL

6,695,000 تومان
9,695,000 تومان
2,345,000 تومان
LARA
UALL

7,195,000 تومان
9,895,000 تومان
2,495,000 تومان
LARA
UALL

7,945,000 تومان
11,045,000 تومان
2,595,000 تومان
LARA
UALL

8,445,000 تومان
11,795,000 تومان
2,695,000 تومان
BELEK
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,295,000 تومان 2,389,500 تومان 1,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات KEMER
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,495,000 تومان 3,485,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات HB
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,995,000 تومان 5,195,000 تومان 1,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,095,000 تومان 5,245,000 تومان 1,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,095,000 تومان - -
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,695,000 تومان 6,295,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,795,000 تومان 6,445,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,795,000 تومان - -
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,145,000 تومان 6,895,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,195,000 تومان 6,895,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,995,000 تومان 8,195,000 تومان 2,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,195,000 تومان 9,545,000 تومان 2,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,495,000 تومان 8,945,000 تومان 2,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,695,000 تومان 9,695,000 تومان 2,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,195,000 تومان 9,895,000 تومان 2,495,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,945,000 تومان 11,045,000 تومان 2,595,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,445,000 تومان 11,795,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK