تور زمینی وان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

690,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

770,000 تومان
1,270,000 تومان
BB

820,000 تومان
1,370,000 تومان
BB

990,000 تومان
1,690,000 تومان
BB

1,190,000 تومان
2,170,000 تومان
BB

1,750,000 تومان
3,320,000 تومان
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 690,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 770,000 تومان 1,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Yeni Van Apart Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 820,000 تومان 1,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Monlight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 990,000 تومان 1,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Haldi Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,190,000 تومان 2,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان 3,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات