تور کوش آداسی ویژه 13 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,140,000 تومان
2,660,000 تومان
1,790,000 تومان
ALL

2,360,000 تومان
3,045,000 تومان
1,790,000 تومان
ALL

2,720,000 تومان
3,430,000 تومان
2,015,000 تومان
HB

2,810,000 تومان
3,570,000 تومان
2,060,000 تومان
ALL

3,280,000 تومان
4,110,000 تومان
2,440,000 تومان
ALL

3,360,000 تومان
4,240,000 تومان
2,480,000 تومان
land view
ALL

3,560,000 تومان
4,790,000 تومان
2,440,000 تومان
ALL

3,610,000 تومان
4,610,000 تومان
2,680,000 تومان
sea view
ALL

3,730,000 تومان
5,610,000 تومان
1,790,000 تومان
UALL

3,790,000 تومان
5,150,000 تومان
2,560,000 تومان
ALL

3,980,000 تومان
5,410,000 تومان
2,650,000 تومان
land view
UALL

4,070,000 تومان
6,190,000 تومان
1,790,000 تومان
ALL

4,260,000 تومان
5,680,000 تومان
2,840,000 تومان
sea view
ALL

4,290,000 تومان
5,590,000 تومان
2,990,000 تومان
land view
ALL

4,410,000 تومان
6,450,000 تومان
1,790,000 تومان
ALL

4,460,000 تومان
5,840,000 تومان
3,090,000 تومان
sea view
ALL

4,470,000 تومان
6,090,000 تومان
2,890,000 تومان
UALL

4,610,000 تومان
6,110,000 تومان
3,110,000 تومان
land view
UALL

4,795,000 تومان
6,340,000 تومان
3,250,000 تومان
ALL

4,960,000 تومان
6,590,000 تومان
3,340,000 تومان
UALL

5,030,000 تومان
6,740,000 تومان
3,320,000 تومان
sea view
ALL

5,220,000 تومان
6,960,000 تومان
3,460,000 تومان
ALL

5,230,000 تومان
7,290,000 تومان
3,270,000 تومان
UALL

5,330,000 تومان
7,390,000 تومان
3,370,000 تومان
UALL

6,880,000 تومان
9,470,000 تومان
4,295,000 تومان
UALL

7,720,000 تومان
11,340,000 تومان
4,920,000 تومان
land view
UALL

8,560,000 تومان
11,970,000 تومان
5,130,000 تومان
sea view
نام هتل gold apart

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,140,000 تومان 2,660,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل La Santa Maria

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,360,000 تومان 3,045,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Flora Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,720,000 تومان 3,430,000 تومان 2,015,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل DABAKLAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,810,000 تومان 3,570,000 تومان 2,060,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,280,000 تومان 4,110,000 تومان 2,440,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل THE PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,360,000 تومان 4,240,000 تومان 2,480,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات land view
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,560,000 تومان 4,790,000 تومان 2,440,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل THE PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,610,000 تومان 4,610,000 تومان 2,680,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات sea view
نام هتل Sealight Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,730,000 تومان 5,610,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LADONIA ADAKUL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان 5,150,000 تومان 2,560,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach&Spa Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,980,000 تومان 5,410,000 تومان 2,650,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات land view
نام هتل Amara Sealight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,070,000 تومان 6,190,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach&Spa Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,260,000 تومان 5,680,000 تومان 2,840,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات sea view
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,290,000 تومان 5,590,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات land view
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,410,000 تومان 6,450,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,460,000 تومان 5,840,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات sea view
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,470,000 تومان 6,090,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,610,000 تومان 6,110,000 تومان 3,110,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات land view
نام هتل Infinity by Yelken

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,795,000 تومان 6,340,000 تومان 3,250,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Fantasia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,960,000 تومان 6,590,000 تومان 3,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,030,000 تومان 6,740,000 تومان 3,320,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات sea view
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,220,000 تومان 6,960,000 تومان 3,460,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,230,000 تومان 7,290,000 تومان 3,270,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,330,000 تومان 7,390,000 تومان 3,370,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,880,000 تومان 9,470,000 تومان 4,295,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,720,000 تومان 11,340,000 تومان 4,920,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات land view
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,560,000 تومان 11,970,000 تومان 5,130,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات sea view

تورهای مرتبط