تور زمینی ایروان ویژه 3 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,100,000 تومان
1,500,000 تومان
BB

1,220,000 تومان
1,600,000 تومان
BB

1,300,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

1,440,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

1,490,000 تومان
1,930,000 تومان
BB

1,660,000 تومان
2,480,000 تومان
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,100,000 تومان 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان 1,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NORK RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,300,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,440,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,490,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SILACHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,660,000 تومان 2,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات