تور آنتالیا ویژه 6 و 7 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,780,000 تومان
4,790,000 تومان
3,390,000 تومان
KEMER
ALL

4,680,000 تومان
6,275,000 تومان
3,480,000 تومان
KEMER
ALL

4,680,000 تومان
6,275,000 تومان
3,840,000 تومان
KEMER
ALL

5,400,000 تومان
7,990,000 تومان
4,200,000 تومان
KEMER
UALL

5,400,000 تومان
7,460,000 تومان
4,200,000 تومان
LARA
UALL

5,520,000 تومان
7,935,000 تومان
4,260,000 تومان
LARA
ALL

5,690,000 تومان
8,550,000 تومان
4,290,000 تومان
CENTER
UALL

5,700,000 تومان
7,955,000 تومان
4,350,000 تومان
KEMER
ALL

6,180,000 تومان
9,100,000 تومان
5,590,000 تومان
KEMER
UALL

7,200,000 تومان
10,430,000 تومان
5,100,000 تومان
LARA
UALL

7,200,000 تومان
10,430,000 تومان
5,100,000 تومان
LARA
UALL

7,290,000 تومان
10,430,000 تومان
4,990,000 تومان
LARA
UALL

7,500,000 تومان
10,925,000 تومان
5,250,000 تومان
BELEK
UALL

8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
7,200,000 تومان
LARA
UALL

8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
7,200,000 تومان
LARA
UALL

8,400,000 تومان
12,410,000 تومان
5,700,000 تومان
LARA
UALL

9,840,000 تومان
14,790,000 تومان
6,420,000 تومان
LARA
UALL

9,840,000 تومان
14,790,000 تومان
6,420,000 تومان
LARA
ALL

9,900,000 تومان
14,885,000 تومان
6,450,000 تومان
KEMER
UALL

13,680,000 تومان
23,475,000 تومان
8,340,000 تومان
belek
UALL

14,040,000 تومان
21,720,000 تومان
8,520,000 تومان
belek
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,680,000 تومان 6,275,000 تومان 3,480,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,680,000 تومان 6,275,000 تومان 3,840,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,400,000 تومان 7,990,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,400,000 تومان 7,460,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,520,000 تومان 7,935,000 تومان 4,260,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان 8,550,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CENTER
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,700,000 تومان 7,955,000 تومان 4,350,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,180,000 تومان 9,100,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,200,000 تومان 10,430,000 تومان 5,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,200,000 تومان 10,430,000 تومان 5,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,290,000 تومان 10,430,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,500,000 تومان 10,925,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 7,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Royal Holiday Palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 7,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,400,000 تومان 12,410,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,840,000 تومان 14,790,000 تومان 6,420,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,840,000 تومان 14,790,000 تومان 6,420,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,900,000 تومان 14,885,000 تومان 6,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,680,000 تومان 23,475,000 تومان 8,340,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات belek
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,040,000 تومان 21,720,000 تومان 8,520,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات belek