تور آنتالیا ویژه تعطیلات خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,015,000 تومان
7,460,000 تومان
5,260,000 تومان
BELEK
ALL

8,175,000 تومان
10,970,000 تومان
6,340,000 تومان
``KEMER
ALL

8,820,000 تومان
12,020,000 تومان
6,660,000 تومان
KEMER
UALL

8,965,000 تومان
12,255,000 تومان
6,735,000 تومان
LARA
ALL

9,540,000 تومان
14,285,000 تومان
7,020,000 تومان
KEMER
UALL

9,540,000 تومان
13,740,000 تومان
7,020,000 تومان
LARA
UALL

10,260,000 تومان
15,610,000 تومان
7,380,000 تومان
CENTER
UALL

10,335,000 تومان
17,640,000 تومان
7,420,000 تومان
KEMER
UALL

10,480,000 تومان
15,360,000 تومان
7,490,000 تومان
LARA
UALL

11,200,000 تومان
16,610,000 تومان
7,850,000 تومان
LARA
UALL

11,340,000 تومان
16,115,000 تومان
7,920,000 تومان
LARA
UALL

12,420,000 تومان
17,870,000 تومان
8,460,000 تومان
UALL

12,420,000 تومان
17,870,000 تومان
8,460,000 تومان
LARA
UALL

12,420,000 تومان
17,870,000 تومان
8,460,000 تومان
LARA
UALL

12,780,000 تومان
18,455,000 تومان
8,640,000 تومان
LARA
UALL

13,500,000 تومان
19,625,000 تومان
9,000,000 تومان
BELEK
UALL

14,940,000 تومان
21,965,000 تومان
13,200,000 تومان
LARA
UALL

14,940,000 تومان
21,965,000 تومان
13,200,000 تومان
LARA
UALL

15,880,000 تومان
28,415,000 تومان
10,190,000 تومان
KEMER
UALL

16,380,000 تومان
26,880,000 تومان
10,440,000 تومان
BELEK
UALL

16,885,000 تومان
27,810,000 تومان
10,695,000 تومان
UALL

16,885,000 تومان
25,125,000 تومان
10,695,000 تومان
LARA
UALL

17,100,000 تومان
25,475,000 تومان
10,800,000 تومان
LARA
UALL

19,405,000 تومان
29,220,000 تومان
11,955,000 تومان
BELEK
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,015,000 تومان 7,460,000 تومان 5,260,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات BELEK
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,175,000 تومان 10,970,000 تومان 6,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ``KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,820,000 تومان 12,020,000 تومان 6,660,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,965,000 تومان 12,255,000 تومان 6,735,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,540,000 تومان 14,285,000 تومان 7,020,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,540,000 تومان 13,740,000 تومان 7,020,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,260,000 تومان 15,610,000 تومان 7,380,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CENTER
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,335,000 تومان 17,640,000 تومان 7,420,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,480,000 تومان 15,360,000 تومان 7,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,200,000 تومان 16,610,000 تومان 7,850,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,340,000 تومان 16,115,000 تومان 7,920,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,420,000 تومان 17,870,000 تومان 8,460,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,420,000 تومان 17,870,000 تومان 8,460,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,420,000 تومان 17,870,000 تومان 8,460,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,780,000 تومان 18,455,000 تومان 8,640,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,500,000 تومان 19,625,000 تومان 9,000,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,940,000 تومان 21,965,000 تومان 13,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Royal Holiday Palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,940,000 تومان 21,965,000 تومان 13,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,880,000 تومان 28,415,000 تومان 10,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل The Land Of Legends Kingdom

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,380,000 تومان 26,880,000 تومان 10,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,885,000 تومان 27,810,000 تومان 10,695,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,885,000 تومان 25,125,000 تومان 10,695,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,100,000 تومان 25,475,000 تومان 10,800,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,405,000 تومان 29,220,000 تومان 11,955,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK