تور وان ویژه اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

590,000 تومان
790,000 تومان
400,000 تومان
BB

650,000 تومان
850,000 تومان
425,000 تومان
BB

690,000 تومان
1,060,000 تومان
440,000 تومان
BB

820,000 تومان
1,250,000 تومان
550,000 تومان
BB

990,000 تومان
1,650,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
2,750,000 تومان
-
نام هتل Sardur Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 590,000 تومان 790,000 تومان 400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 650,000 تومان 850,000 تومان 425,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Yeni Van Apart Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 690,000 تومان 1,060,000 تومان 440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Monlight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 820,000 تومان 1,250,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Haldi

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 990,000 تومان 1,650,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,590,000 تومان 2,750,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات