تور مسقط ویژه اردیبهشت

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,810,000 تومان
4,710,000 تومان
3,360,000 تومان
Seeb Market
BB

4,170,000 تومان
5,430,000 تومان
3,540,000 تومان
MUSCAT
BB

4,260,000 تومان
5,570,000 تومان
3,590,000 تومان
MUSCAT
BB

4,440,000 تومان
5,930,000 تومان
3,680,000 تومان
MUSCAT
BB

4,620,000 تومان
6,330,000 تومان
3,770,000 تومان
MUSCAT
BB

4,850,000 تومان
6,740,000 تومان
3,900,000 تومان
MUSCAT
BB

5,160,000 تومان
7,410,000 تومان
4,040,000 تومان
MUSCAT
BB

5,660,000 تومان
8,400,000 تومان
4,310,000 تومان
MUSCAT
BB

5,840,000 تومان
8,760,000 تومان
4,400,000 تومان
SULTAN QABOOS
BB

6,020,000 تومان
9,080,000 تومان
4,490,000 تومان
MUSCAT
BB

7,320,000 تومان
11,730,000 تومان
5,120,000 تومان
BB

9,350,000 تومان
15,740,000 تومان
6,150,000 تومان
نام هتل Al Bahjah Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,810,000 تومان 4,710,000 تومان 3,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات Seeb Market
نام هتل Muscat Dunes Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,170,000 تومان 5,430,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Best Western Premier Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,260,000 تومان 5,570,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Ibis Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,440,000 تومان 5,930,000 تومان 3,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Waves International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,620,000 تومان 6,330,000 تومان 3,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Sundus Rotana

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,850,000 تومان 6,740,000 تومان 3,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Centara Muscat Hotel Oman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,160,000 تومان 7,410,000 تومان 4,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Holiday Inn AlSeeb Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,660,000 تومان 8,400,000 تومان 4,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل City Seasons Hotel Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,840,000 تومان 8,760,000 تومان 4,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SULTAN QABOOS
نام هتل Crowne Plaza Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,020,000 تومان 9,080,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات MUSCAT
نام هتل Grand Millennium Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,320,000 تومان 11,730,000 تومان 5,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,350,000 تومان 15,740,000 تومان 6,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط