تور باکو4 شب ویژه فروردین و اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,995,000 تومان
3,645,000 تومان
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
BB

3,145,000 تومان
3,995,000 تومان
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
BB

3,190,000 تومان
-
1,795,000 تومان
ICHERI SHEHER
SKY

BB

3,195,000 تومان
-
1,795,000 تومان
BB

3,295,000 تومان
-
1,795,000 تومان
NASIMI
BB

3,445,000 تومان
4,145,000 تومان
1,795,000 تومان
SAHIL
BB

3,595,000 تومان
4,595,000 تومان
1,795,000 تومان
ICHERI SHEHER
BB

3,595,000 تومان
4,645,000 تومان
1,795,000 تومان
WHITE CITY
BB

3,645,000 تومان
4,745,000 تومان
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
BB

3,695,000 تومان
4,695,000 تومان
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
BB

3,945,000 تومان
5,345,000 تومان
1,795,000 تومان
ZIYA BUNYADOV
BB

4,045,000 تومان
5,545,000 تومان
1,795,000 تومان
SHIKHOV BEACH
BB

4,145,000 تومان
5,645,000 تومان
1,795,000 تومان
NOVKHANI
BB

4,345,000 تومان
5,845,000 تومان
1,795,000 تومان
NASIM
BB

4,545,000 تومان
5,945,000 تومان
1,795,000 تومان
ABSHERON
BB

4,845,000 تومان
6,545,000 تومان
1,795,000 تومان
NASIM
BB

5,645,000 تومان
8,445,000 تومان
1,795,000 تومان
ABSHERON
BB

6,245,000 تومان
9,145,000 تومان
1,795,000 تومان
NASIMI
BB

7,645,000 تومان
11,345,000 تومان
1,795,000 تومان
ABSHERON
BB

9,145,000 تومان
13,145,000 تومان
1,795,000 تومان
BADAMDAR
نام هتل AZALEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,995,000 تومان 3,645,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NIARIMANOV
نام هتل ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,145,000 تومان 3,995,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NIARIMANOV
نام هتل JIREH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان - 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ICHERI SHEHER
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,195,000 تومان - 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,295,000 تومان - 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,445,000 تومان 4,145,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SAHIL
نام هتل ATROPAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,595,000 تومان 4,595,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ICHERI SHEHER
نام هتل CORNICHE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,595,000 تومان 4,645,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات WHITE CITY
نام هتل METRO CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,645,000 تومان 4,745,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NIARIMANOV
نام هتل ATLAS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,695,000 تومان 4,695,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NIARIMANOV
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,945,000 تومان 5,345,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ZIYA BUNYADOV
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,045,000 تومان 5,545,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SHIKHOV BEACH
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,145,000 تومان 5,645,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NOVKHANI
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,345,000 تومان 5,845,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIM
نام هتل QAFQAZ SAHIL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,545,000 تومان 5,945,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ABSHERON
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,845,000 تومان 6,545,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIM
نام هتل BOULVARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,645,000 تومان 8,445,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ABSHERON
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 6,245,000 تومان 9,145,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NASIMI
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,645,000 تومان 11,345,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ABSHERON
نام هتل Fairmont Baku, Flame Towers

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 9,145,000 تومان 13,145,000 تومان 1,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات BADAMDAR

تورهای مرتبط