کنسلی بلیت های داخلی

رئیس هواپیمایی کشور در مصاحبه خود اعلام کرد : مسافرانی که بخواهند پرواز های داخلی خود را در این چند روزبه خاطر شرایط آب و هوایی کنسل کنند ، بدون اخذ جریمه پرواز ها کنسل خواهد شد